Jewelry

배송지연상품의 입고예정 날짜를 알려드립니다!

주문폭주, 입고지연 상품과 함께 주문시 배송기간이 다소 길어질 수 있어요.
단독주문서를 작성해주시면 보다 빠른 배송이 가능합니다.
배송지연으로 상품부분 취소시 실수령 주문 5만원 미만일 경우 고객님께서 부담하셔야하는 배송비가 발생한답니다.
빠른배송을 위해 노력하겠습니다.

Best Item List
分层N. 01

分层N.

16.42 USD (参考: 102.17 CNY)

手鼓N. 02

手鼓N.

26.07 USD (参考: 162.22 CNY)

珍珠金层叠N. 03

珍珠金层叠N.

16.42 USD (参考: 102.17 CNY)

Gold Clip N. 04

Gold Clip N.

13.52 USD (参考: 84.13 CNY)

TOTAL 72

商品列表
分层N. 01

分层N.

16.42 USD (参考: 102.17 CNY)

手鼓N. 02

手鼓N.

26.07 USD (参考: 162.22 CNY)

珍珠金层叠N. 03

珍珠金层叠N.

16.42 USD (参考: 102.17 CNY)

Gold Clip N. 04

Gold Clip N.

13.52 USD (参考: 84.13 CNY)

Zigzag R. 05

Zigzag R.

13.52 USD (参考: 84.13 CNY)

[925银] Stoop R. 06

[925银] Stoop R.

26.07 USD (参考: 162.22 CNY)

金戒指耳环 07

金戒指耳环

44.42 USD (参考: 276.40 CNY)

闪光珠B(4color) 08

闪光珠B(4color)

4.83 USD (参考: 30.05 CNY)

[925 silver]椭圆形吊坠N. 09

[925 silver]椭圆形吊坠N.

26.07 USD (参考: 162.22 CNY)

[925银]女王吊坠N. 010

[925银]女王吊坠N.

32.83 USD (参考: 204.28 CNY)

半圆E(2color) 011

半圆E(2color)

19.31 USD (参考: 120.15 CNY)

立方环E(2color) 012

立方环E(2color)

16.42 USD (参考: 102.17 CNY)

珍珠色E. 013

珍珠色E.

16.42 USD (参考: 102.17 CNY)

五珠R 014

五珠R

19.31 USD (参考: 120.15 CNY)

[925银]金链B 015

[925银]金链B

21.25 USD (参考: 132.23 CNY)

飞立方E(2color) 016

飞立方E(2color)

9.66 USD (参考: 60.11 CNY)

已婚的E 017

已婚的E

25.11 USD (参考: 156.24 CNY)

嫁给R. 018

嫁给R.

25.11 USD (参考: 156.24 CNY)

[925银]雕刻金N. 019

[925银]雕刻金N.

25.11 USD (参考: 156.24 CNY)

丝带珍珠N(2color) 020

丝带珍珠N(2color)

14.49 USD (参考: 90.16 CNY)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4